Sport

A DSE ALAPSZABÁLYA

Az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján alulírott alapítók a jelen alapszabályban rögzítetteknek megfelelőenDiák Sport Egyesület (DSE) alapítását határoztuk el.

I. 1)  Az egyesület neve: Svetits Diák Sport Egyesület
         Rövidített neve: SKG /Svetits Katolikus Gimnázium /
         Székhelye: 4024 DEBRECEN Szent Anna u. 20-26.
         Az egyesület jelmondata: "Az emelt fő feltétele nem a győzelem, hanem az elszántság!"(Balczó András)
         Az egyesület színe: fekete-fehér
         Az egyesület jogi személyiségét a bírósági nyilvántartással nyeri el.

    2)   Az egyesület célja:

         A Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon nevelőoktató  munkájával összhangban biztosítani az intézmény diákjai és dolgozói számára a rendszeres testgyakorlás lehetőségét, és a Diák Sport Egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával megteremteni ennek feltételeit.

    3) Az egyesület feladata:

    a) tagjainak rendszeres játék- turisztikai és versenylehetőségek szervezése, a rendszeres testedzés biztosítása,
    b) az iskola diákjai és családjaik számára tömegsport rendezvények szervezése,
    c) a rendelkezésre álló sportlétesítmények, eszközök karbantartása, hasznosítása és bővítése,
    d) a célok megvalósításához szükséges anyagi eszközök és személyi feltételek megteremtésében való közreműködés.
  e) Az iskola sportegyesülete bekapcsolódik (lehetőség szerint) a Katolikus Iskolák Diák  Sportszövetségének a KIDS-nek a munkájába. A KIDS feladata: „ A katolikus iskolák diákjainak képviselete sportolásának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése és az egészséges életmódra nevelés keresztény szellemben a sport sajátos eszközeivel.” ( A KIDS Alapszabályából.)
     f)  A sportegyesület révén tanulóink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diákszövetség által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe, a Diákolimpiákra, a KIDS versenyekbe, különféle iskolai kupaküzdelmekbe. Törekszünk arra, hogy a találkozások alkalmával az ökumenizmus szelleme is érvényesüljön.
   g) A Diák Sport Egyesület céljai megvalósításához, saját működéséhez anyagi alapját, a  rendes és pártoló tagok anyagi hozzájárulásából, jogi és magánszemélyek támogatásából és a tanulónként évente biztosított állami támogatásból biztosítja.         Az egyesület –nem elsődlegesen- gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj fizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A sportegyesület költségvetését az elnök készíti el, és a közgyűlés hagyja jóvá. A sportegyesület pénztári könyvét az elnök vezeti és az elnökség felügyeli.

II. Az egyesület tagsága

1)      A Diák Sport Egyesület rendes tagja a Svetits Katolikus Óvoda, Elemi Iskola, Gimnázium és Diákotthon valamennyi diákja, aki elfogadja és támogatja az alapszabályban foglalt célokat és azok megvalósításában részt vállal. A tagsági viszony az írásbeli belépési nyilatkozattal jön létre.

2)      A Diák Sport Egyesület pártoló tagja lehet minden kis-és nagykorú természetes, vagy jogi személy, aki az Egyesület alapszabályával egyetért, és aki (belépési nyilatkozatában)vállalja a Diák Sport Egyesületcélkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. A felvételről az elnökség javaslata alapján a közgyűlés dönt.

3)      A tagsági viszony megszűnik:

 • az iskola növendékei esetében az iskolával való tanulói jogviszony megszűnésével,(kivéve, hogy ha a közgyűlés pártoló tagként való felvételről határozott),
 • a kilépés írásbeli bejelentésével,
 • a tagsági díj tartós, indokolatlan nem fizetésével,
 • a tag halálával.

4)      A belépési nyilatkozat tudomásulvételéről, a tagsági viszony megszűnéséről a közgyűlés dönt.

5)      A tagok jogai és kötelességei:

         a) A Diák Sport Egyesület tagjának jogai:

 • a Diák Sport Egyesület munkájában részt vehet rendszeres sporttevékenységet   folytathat,
 • használhatják a Diák Sport Egyesület által igénybe vehető sportlétesítményeket, eszközöket és felszereléseket, (meghatározott időben és egyeztetés útján).
 • a Diák Sport Egyesület képviseletében, részt vehet sportversenyeken,
 • részt vehetnek a közgyűlésen, ott felszólalhatnak, de azon szavazati jogokkal nem rendelkeznek
 • javaslatokat, észrevételeket tehetnek az Egyesület működésével kapcsolatban, tisztviselőktől tájékoztatást kérhetnek, (az egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezheti)
 • a vezetőség megbízásával foglalkozásokat vezethetnek, felügyeleteket tarthatnak,
 • elláthatnak technikai és egyéb feladatokat.

b)      A Diák Sport Egyesület tagjának kötelességei:

 • az egyesület alapszabályába foglaltak és a közgyűlés határozatainak megtartása,
 • az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása:
 • a rendes tagok havi 200 Ft, a pártoló tagoknak havi 300 Ft tagdíj megfizetése, (egy családból három vagy annál több, az iskolába járó gyermek esetén a rendes havi tagdíj fejenként 50 Ft, pároló tagság esetén 100 Ft.)
 • a sportlétesítmények, eszközök és felszerelések megóvása,
 • sportszerű magatartás tanúsítása,
 • legjobb tudása szerint képviselje egyesületét,
 • az iskola házirendjének megtartása.

III. Az egyesület szervezete:

1)      A Diák Sport Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.

a)      A közgyűlést:
         -évente legalább egyszer össze kell hívni,
         -Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha a tagok legalább 1/3-a kéri az ok és cél  megjelölését, illetve össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.
         -A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a részvételre jogosultak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség miatt másodízben összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
         -A közgyűlés a határozatait egyszerű, nyílt szótöbbséggel hozza, de titkos szavazással és  egyszerű szótöbbséggel választja meg és hívja vissza elnökségét.

b)      Az egyesület közgyűlésének hatáskörébe tartozik:

         -az alapszabály megállapítása és módosítása,
         -az évi költségvetés meghatározása,
         -az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása,
         -az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása,
         -az elnökség megválasztása, tagjainak felmentése,
         -az elnökségi tag lemondásának tudomásul vétele,
         -az egyesület céljai és feladatai körébe tartozó tevékenységek elhatározása és végzése.
2)      A Diák Sport Egyesület működését 6 tagú elnökség irányítja, melynek élén csak nagykorú állhat. Az elnökségbe a diákok érdekképviseletének biztosítására legalább két diák tagot kell választani.

a)      Az elnökség tagjai:
         ˇ elnök (az iskola mindenkori testnevelő tanára),
         ˇ elnökhelyettes (az iskola mindenkori igazgatója),
         ˇ titkár (pártoló tag),
         ˇ gazdasági vezető (pártoló tag),
         ˇ diák tag,
         ˇ diák tag.

b)      Az elnökség feladatai:
         -Szervezi és irányítja az egyesület munkáját.
         -Munkájáról a közgyűlést rendszeresen tájékoztatja, és jelentősebb kérdésekben köteles állásfoglalását kikérni.
         -Gondoskodik a közgyűlés összehívásáról.
         -Elkészíti a tanévre szóló munkatervet és eseménynaptárt.
         -Kidolgozza a fejlesztési tervet.
         -Sportcsoportokat létrehoz és megszüntet.
         -Pártoló tagságot szervez.
         -Foglalkozás- és csoportvezetőknek megbízást ad.
         -Kapcsolatot tart más szervezetekkel.
         -A foglalkozásokon és eseményeken a balesetvédelmi és biztonságvédelmi előírásokat betartja.

c)      Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
         Határozatait szótöbbséggel hozza.

3)      Az elnökség tagjainak feladatai:

a)      Az egyesület elnöke gondoskodik a testületi szervek ülései között a határozatok végrehajtásáról.
         A Diák Sport Egyesület elnöksége jogosult a Diák Sport Egyesület képviseletére bíróságok és más hatóságok előtt, akit akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes jogkörrel helyettesít. Az egyesület képviseletében az egyesület bankszámlája feletti diszponálásra az elnök önállóan egyszemélyben jogosult, míg akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és a gazdasági vezető együttesen rendelkeznek a bankszámla fölött.
         Egyéb esetekben az elnök egy személyben ír alá, míg akadályoztatása esetén az  elnökhelyettes a gazdasági vezetővel vagy a titkárral együtt ír alá.

b)      A gazdasági vezető feladata az elnökség számára a gazdasági jellegű feladatok döntésre való előkészítése és előterjesztése, pénzügyi nyilvántartások vezetése.
         Elkészíti a szervezet pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót.

c)      A diák tagok feladata a kapcsolattatás a tagsággal az osztályok tájékoztatása az egyesületi munkáról.

IV.    Az egyesület gazdálkodása:

1)      Az egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból képződik.
         A felajánlások elfogadásához az elnökség határozata szükséges.

2)      Az egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tartanak.
3)         Gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni.
         Az alkalmazás felől az elnökség dönt.

Az egyesület alapszabályában nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. tv. és a PTK rendelkezései az irányadóak.

Debrecen, 2000. szeptember 29.

ökoiskola

Gimnazisták klubja
Svetits-nap
Nyakkendőátadó műsor
Általános iskolás kisdiákok
Gimnáziumi évnyitó
Karácsonyi műsor
Évnyitó az általános iskolában
Gimnáziumunk röplabda csapata
Mikulás műsor az általános iskolában
Termények megáldása-óvoda
Kaláka együttes koncertje
Sítábor
Svetits-cukrászda
Óvodai karácsony
Farsang az általános iskolában
Szalagtűző műsor
Svetits-hetek előadásán
Karácsonyi műsor a gimnáziumban
Szalagtűző
Kollégiumi beavató
Általános iskolás kisdiák
Svetits-nap
Karácsonyi kézműveskedés
Máriapócsi zarándoklat
Diákelőadás a Svetits-héten
Szeptember 2023
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Nincsenek események